Motor Shaft Manipulator

Motor Shaft Manipulator

https://www.youtube.com/watch?v=m4zg8mDBvUc
Mobile Shaft Manipulator

Mobile Shaft Manipulator

https://www.youtube.com/watch?v=AqGxkc2w4J4

Shaft Handling – Various Solutions

https://www.youtube.com/watch?v=RybjPNFX8bc